ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУДТРАНССЕРВІС"

ЄДРПОУ 21059204, згідно рішення Спостережної ради, проведення чергових Загальних зборів акціонерів, відбудеться 16.04.2021р. о 12.00 за адресою: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Майора Борищака (Цюрупи), буд. 18, кімн. № 32

 

 

Проект порядку денного:

1. Затвердження умов договору з ДУ ТОВ "Перший регіональний фондовий дім" на виконання функцій лічильної комісії.

2. Затвердження регламенту проведення Загальних зборів.

3. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на Загальних зборах.

4. Розгляд звіту спостережної ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Затвердження звіту та висновків ревізора.

6. Затвердження річного звіту за 2020 рік, розподіл прибутку і збитків Товариства.

7. Основні напрямки діяльності Товариства на 2021 рік.

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

9. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту. Надання повноважень на підписання Статуту в новій редакції та здійснення його державної реєстрації.

10. Затвердження Положення про наглядову раду.

11. Внесення змін до Положення про Загальні збори шляхом викладення в новій редакції. Затвердження нової редакції Положення.

12. Дострокове припинення повноважень членів спостережної ради Товариства.

13. Обрання членів наглядової ради Товариства.

14. Затвердження умов цивільно -правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів).

15. Припинення повноважень ревізора Товариства.

16. Обрання ревізора Товариства.                                            

17. Про обрання осіб, які уповноважені на підписання протоколу Загальних зборів акціонерів.

     Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, 24 година 12 квітня 2021р.

    Реєстрація учасників зборів з 11.00 до 11.40 в день проведення зборів за місцем їх проведення. Для участі у зборах при собі треба мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів треба мати паспорт і довіреність на право участі у зборах, засвідчену відповідно  чинному законодавству України  або інший документ, що дає право на участь у зборах. Внесення змін до порядку денного можливе за поданням письмової заяви від акціонера не пізніше, ніж за 20 днів до дати проведення зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним за місцезнаходженням Товариства: Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Майора Борищака (Цюрупи), буд. 18, кім. № 30, з понеділка по четвер з 10-00 - 12-00 та з 13.00 - 15.00 з 26.02.2021р. по 15.04.2021р. включно, а також у день зборів. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів Товариства з документами з питань порядку денного – директор Юденко Н.О. або особа, яка виконує його обов’язки.  Довідки за телефоном: (0536) 742301 або (+380) 679516953.

    Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація стосовно Загальних зборів: 21059204.smida.gov.ua.

Основні показники фінансово-господарської

діяльності підприємства                         (тис. грн.)                     

Найменування показника

Період

2020р.

2019р.

Усього активів

 159,8

 698,9

Основні засоби (за залишковою вартістю)

 35,5

 50,2

Запаси

 39,7

84,9 

Сумарна дебіторська заборгованість

 67,5

491,0 

Грошові кошти та їх еквіваленти

12,1 

67,8 

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

 (1011,1)

(470,2)

Власний капітал

 797,4

870,1 

Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал

 227,2

227,2 

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

 -

 -

Поточні зобов'язання і забезпечення

 146,3

71,8 

Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)

 (540,9)

 117,6

Середньорічна кількість акцій (шт.)

 21637

 21637

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

 (24,999)

 5,435

 

 

 

Спостережна рада ПРАТ "Будтранссервіс"